Działy ekonomi

Ekonomia jest nauką, w której możemy wyróżnić dwa podstawowe działy – mikroekonomię i makroekonomię.
Mikroekonomia to ekonomia gospodarstw domowych i pojedynczych przedsiębiorstw. Ekonomia bada w tym obszarze, w jaki sposób podejmują one decyzje i współdziałają na rynkach.
Makroekonomia to ekonomia, która bada całą gospodarkę. Analizowane są tutaj zachowania na giełdzie, instrumenty polityki finansowej krajów, kontynentów, czy organizacji międzynarodowych.
Podstawową przyczyną, przez którą ekonomia dzieli się na mikroekonomię i makroekonomię jest podejście metodologiczne, przedmiot zainteresowania tych dziedzin ma mniejsze znaczenie. Ekonomia w skali mikro bada indywidualne podmioty gospodarcze, zakładając, że gospodarka wynika z sumy zachowań pojedynczych jednostek. Ekonomia w skali makro zakłada, że prawidłowości występujące w gospodarce nie mogą być w ten sposób wyjaśniane. W tym dziale ekonomia bada relacje pomiędzy wielkościami zagregowanymi, a nie jednostkowymi.
Ostatnio część badaczy wyróżnia również mezoekonomię. Miałby to być obszar, w którym ekonomia zajmuje się konkretną gałęzią przemysłu czy sektora gospodarki.

About author

Related Articles