Komornik Poznań Wilda

Komornik Poznań Wilda

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny i choć zaliczany do tej samej grupy co prokurator czy sędzia, to prowadzi jednak własną kancelarię i działa na własny rachunek. Warto zaznaczyć, że nie jest on urzędnikiem państwowym. Przy każdym sądzie rejonowym pracuje komornik Poznań Wilda nie jest wyjątkiem i również takiego posiada. Komornik sądowy nazywany jest również gwarantem wykonalności wyroku sądowego, ponieważ jego zadaniem jest egzekwowanie ściągnięcia z dłużnika należności dla wierzyciela. Nie ocenia on ani sprawdza czy orzeczenie sądu zostało wydane słusznie, a jest jedynie odpowiedzialny za postępowanie formalne. W swojej pracy może korzystać ze środków przymusu, które są określone przepisami i o których, częściowo, może decydować wierzyciel. To na wniosek wierzyciela wszczynane jest postępowanie komornicze i to on jest głównym decydentem w toku postępowania sprawy. Komornik może egzekwować dług z wielu źródeł, między innymi rachunków bankowych, nieruchomości, praw majątkowych, wynagrodzenia za pracę czy nawet świadczeń emerytalnych. W przypadku nieruchomości lub ruchomości, mamy do czynienia z licytacją komorniczą, w trakcie której dany obiekt lub przedmiot jest spieniężany.

About author

Related Articles