Swiadczenia alimentacyjne

Świadczenia przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby uprawnionej, ośrodka pomocy społecznej lub organizacji społecznej właściwej ? według przepisów o postępowaniu cywilnym ? do występowania w sprawach o roszczenia alimentacyjne. Wniosek składa się za pośrednictwem organu prowadzącego egzekucję alimentów, który przekazuje go łącznie z informacją o bezskuteczności egzekucji. Osoba, której przyznano świadczenie, jak i zobowiązana do płacenia alimentów (przeciwko której jest prowadzona egzekucja) a także organ egzekucyjny zobowiązani są do/zawiadamiania Zakładu o każdej okoliczności mającej wpływ na wypłatę świadczenia. Na żądanie Zakładu osoby te, organ egzekucyjny, instytucje państwowe i społeczne obowiązane są do udzielania wyjaśnień i informacji mających wpływ na wypłatę świadczeń. Osoba, która bezpodstawnie pobrała świadczenie obowiązana jest do jego zwrotu. Podlega ona ściągnięciu na podstawie decyzji Zakładu w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

About author

Related Articles