Stanowisko dla inwalidow

Zakład jest obowiązany wydzielić lub zorganizować stanowiska pracy wraz z podstawowym zapleczem socjalnym, umożliwiające dalsze zatrudnienie jego pracowników, którzy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracili zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku i zostali uznani za osoby niepełnosprawne. W przeciwnym razie zakład obowiązany jest w dniu rozwiązania stosunku pracy z taką osobą dokonać wpłaty na Fundusz w wysokości czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wskazane wpłaty na rzecz Funduszu nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, znajdują do nich natomiast zastosowanie przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Jeśli jednak wskazany zakład (z wyjątkiem zakładów pracy chronionej) przekracza tak ustalony wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, korzysta z ulgi w podatku dochodowym, a gdy przekroczy wskaźnik 50% ? jest z niego zwolniony. Połowę środków uzyskanych z ulg zakład wpłaca na rzecz Funduszu. Zakłady o zatrudnieniu mniejszym niż 50 pracowników, korzystają zaś z 50% ulgi w składce na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do I i II grupy inwalidów.

About author

Related Articles