Sluzba wojskowa

Członkom rodziny poborowego (żołnierza) powołanego do odbycia zasadniczej służby wojskowej uznanego, stosownie do obowiązujących przepisów, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) za jedynego żywiciela rodziny przysługują zasiłki na jej utrzymanie w okresie tej służby. Zasiłek ten wynosi dla jednego uprawnionego członka rodziny 100% kwoty najniższego wynagrodzenia (płacy minimalnej), a jeżeli jest więcej uprawnionych niż jeden i członkowie ci prowadzą wspólne gospodarstwo domowe zasiłek wynosi 100% dla pierwszej osoby i po 75% dla każdej następnej. Natomiast, jeżeli członek rodziny uprawniony do zasiłku otrzymuje dochód z jakiegokolwiek tytułu (z wyjątkiem zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i dla sierot zupełnych) przysługujący mu zasiłek zmniejsza się o kwotę dochodu. W razie określenia świadczenia alimentacyjnego wyrokiem sądu lub umową zasiłek wypłaca się uprawnionemu w wysokości tego świadczenia, nie wyżej jednak niż kwota przysługującego zasiłku. Członkom rodziny żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz przez określony okres żołnierzom zwolnionym ze służby i ich rodzinom.

About author

Related Articles

1 Comment

  1. pożyczka pozabankowa bez BIK czwartek, 7 lipca, 2016 at 23:24

    Portal bardzo fajnie wyglada.