Mikroekonomia

Ekonomia w skali mikro zajmuje się badaniem decyzji człowieka w  warunkach niedoboru dóbr, kładąc nacisk na zachowania indywidualnych konsumentów i pojedynczych instytucji, a także to relacje zachodzące między nimi na rynkach.
Mikroekonomia jest ekonomią skupiającą się na teorii rynku, analizie zależności pomiędzy podażą i popytem oraz problemie równowagi na rynkach dóbr, usług i czynników produkcji.
Ekonomia w tym obszarze zajmuje się też problemem optymalizacji wyborów producentów i konsumentów. Producenci muszą zdecydować o rozmiarach i strukturze produkcji i metodach wytwarzania, a konsumencie o rozmiarach i strukturze konsumpcji.
Ekonomia w skali mikro bada gospodarkę regionu lub kraju jako zbiór wielu pojedynczych podmiotów i relacji między nimi, a nie jako jeden twór. Ekonomia ta posługuje się modelowaniem matematycznym, dzięki któremu formułuję hipotezy dotyczące zachowań podmiotów. Tak powstałe hipotezy testowane są przy pomocy statystycznych metod, zwanych też metodami ekonometrycznymi.

About author

Related Articles