• Przeksztalcenie sie kapitalizmu

  Przekształcenie się kapitalizmu wolnokonkurencyjnego w imperializm oznaczało ukształtowanie się nowej, odrębnej fazy w rozwoju kapitalizmu jako formacji społeczno-gospodarczej. Imperializm powstał jako kontynuacja podstawowych właściwości kapitalizmu, które występują jednak w nowych formach. Zasadnicze znaczenie miało tu zastąpienie wolnej konkurencji przez monopole. Nie przekreślało to bynajmniej konkurencji jako istotnej cechy kapitalistycznego sposobu produkcji w każdej jego fazie….

  Continue Reading ...
 • Propaganda

  Istotą propagandy interwencyjnej jest naruszanie przez nadawcę suwerenności drugiego państwa ? przez oddziaływanie propagandowe na jego społeczeństwo, w jego języku, z zamiarem przeciwstawienia władzy obywatelom, przy nieuprawnionym wykorzystywaniu spraw tego państwa należących do kompetencji jego rządu. Jest to innymi słowy naruszanie porządku prawnego i społecznego innego państwa, zaś w konsekwencji ? szkodzenia jego interesom, prowokowania…

  Continue Reading ...
 • Swiadczenia

  Świadczenia pomocy społecznej w naturze mogą mieć postać rzeczową: przydzielenia odzieży i obuwia czy też gorącego posiłku, lub usługi: udzielenia schronienia, sprawienia pogrzebu, usług opiekuńczych, pobytu w domu pomocy lub ośrodku opiekuńczym. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej…

  Continue Reading ...
 • Swiadczenia alimentacyjne

  Świadczenia przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby uprawnionej, ośrodka pomocy społecznej lub organizacji społecznej właściwej ? według przepisów o postępowaniu cywilnym ? do występowania w sprawach o roszczenia alimentacyjne. Wniosek składa się za pośrednictwem organu prowadzącego egzekucję alimentów, który przekazuje go łącznie z informacją o bezskuteczności egzekucji. Osoba, której przyznano świadczenie, jak i zobowiązana…

  Continue Reading ...
 • Stanowisko dla inwalidow

  Zakład jest obowiązany wydzielić lub zorganizować stanowiska pracy wraz z podstawowym zapleczem socjalnym, umożliwiające dalsze zatrudnienie jego pracowników, którzy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracili zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku i zostali uznani za osoby niepełnosprawne. W przeciwnym razie zakład obowiązany jest w dniu rozwiązania stosunku pracy z taką osobą dokonać…

  Continue Reading ...
 • Stale molibdenowe

  Stale molibdenowe, czyli niskowęglowe z dodatkiem molibdenu w ilości 0,250,40%, np. 16M (16MO3) i 20M (-), maj ą podwyższoną żarowytrzymałość, są więc przeznaczone na budowę armatury o temperaturze pracy do 500°C. Są one dobrze spawalne, przy czym złącza o grubości powyżej 15 mm należy podgrzewać, a po spawaniu wyżarzać w temperaturze 600-H550°C. Stale chromowo-molibdenowe są…

  Continue Reading ...
 • Stale energetyczne

  Problemy, na które należy zwrócić uwagę przy spawaniu stali energetycznych, dotyczą przede wszystkim skłonności do utwardzania i pękania złączy (większość gatunków to stale z zakresu od o ograniczonej spawalności do bardzo trudno spawalnych) oraz zapobieżenia procesom dyfuzyjnym składników w złączu podczas długotrwałej ich eksploatacji w wysokiej temperaturze. Dyfuzja składników w złączu wykonanym z materiałów o…

  Continue Reading ...
 • Sprawnosc

  Ponieważ wiemy, że sprawność zakłada przede wszystkim celowość działania, wobec tego dochodzimy do nakazu: ?jeżeli chcesz działać sprawnie, musisz działać skutecznie, a jeżeli skutecznie, to celowo i efektywnie; działajwięc celowo, a osiągniesz cel, będziesz miał też efekty”. Tak więc doszliśmy do tautologii, do maślanego masła, przy pierwszym podejściu do sprawności w znaczeniu dystrybutywnym, w tym…

  Continue Reading ...
 • Spawanie stylow nietypowych

  Według tradycyjnego podziału do stali niestopowych zalicza się stale spawalne, w których zawartość zasadniczych pierwiastków jest (w przybliżeniu) następująca: C < 0,22%, Mn<l,5%, Si w zakresie 0,054-0,50%, S < 0,05%, P < 0,05%, Cr < 0,30%, Ni < 0,30% i Cu < 0,30%. Są to stale zwykłej jakości o R < 300 MPa i stosowane…

  Continue Reading ...
 • Spawanie stali chromowo-niklowych

  Typowe stale austenityczne nierdzewne zawieraj ą powyżej 16,5% chromu i dostateczną ilość niklu (zwykle ponad 8%) i/lub manganu, węgla i azotu w celu utworzenia mikrostruktur)’ austenitycznej. Mogą zawierać również inne pierwiastki, takie jak molibden, tytan, niob, miedź, siarka, których obecność poprawia odporność na korozję, utlenianie i obrabialność. Stale te mają miękką osnowę austenityczną, często z…

  Continue Reading ...
 • Sluzba wojskowa

  Członkom rodziny poborowego (żołnierza) powołanego do odbycia zasadniczej służby wojskowej uznanego, stosownie do obowiązujących przepisów, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) za jedynego żywiciela rodziny przysługują zasiłki na jej utrzymanie w okresie tej służby. Zasiłek ten wynosi dla jednego uprawnionego członka rodziny 100% kwoty najniższego wynagrodzenia (płacy minimalnej), a jeżeli jest więcej uprawnionych niż jeden i…

  Continue Reading ...
 • Relatywizacja

  Tadeusz Kotarbiński stosował relatywizację i mówił, że ze względu na zdrowie wyrwanie zęba jest działaniem konstrukcyjnym, a ze względu na stan uzębienia, liczbę zębów ? destrukcyjnym. My zaś wszystko dookoła relatywizujemy w sensie potocznym. Obiad stołówkowy jest wspaniały w porównaniu z tym, co jedliśmy w środę, podły w zestawieniu z żarciem imieninowym. Wspaniały obraz współczesnego…

  Continue Reading ...